سوالات علوم برای درس 5

 

شروع تاریخچه زمین کدام مورد است؟

تک سلولی ها بی مهرگان گیاهان مهره داران

2- زندگی در دریاها با کدام موجودات آغاز شد؟

بی مهرگان گیاهان ماهی ها تک سلولی ها

3- از کدام جانوران زیر فسیل بهتری ساخته می شود؟

خرگوش ماهی کرم کبوتر

4- در سنگ های رسوبی لایه های بالایی.....

قدیمی ترند ضخامت بیشتری دارند نازک ترند جدیدترند

5-کدام یک از سنگ های زیر در موقع تشکیل بقایای جانداران
را از تاثیر عوامل تجزیه کننده دور نگه می دارند؟

آذرین درونی آذرین بیرونی دگرگونی رسوبی

6- چند درصد ازسطح زمین را خشکی ها تشکیل می دهند؟

حدود 30درصد حدود 70 درصد 50درصد 5درصد

7- کدام یک از سنگ ها از سنگ های رسوبی است؟

مرمر آهک گرانیت گنس

8-رسوبات مربوط به سنگ های رسوبی چگونه در دربا ته نشین
می شوند؟

به صورت مایل به صورت عمودی به صورت موازی به هر صورت
ممکن

9-بیشترین تفاوت سنگ های رسوبی با سایر سنگها در چیست؟

داشتن بلورهای ریز داشتن کانی اندازه آنها لایه لایه
بودن

10- امکان پیدا شدن فسیل در کدامیک از سنگ های زیر است؟

آذرین درونی آذرین بیرونی مرمر آهک

11-با بررسی کدام نوع از سنگ ها می توان به محل دریاها و
بیابان ها در گذشته پی برد؟

رسوبی آذرین دگرگونی سنگ مرمر

12- کدام گزینه درست است؟

در سنگ های رسوبی لایه های زیرین جدیدترند

فسیل ها معمولا در خشکی به وجود آمده اند

از گیاهان فسیل درست نمی شود

بیشتر فسیل ها مربوط به جانداران آبزی اند

13-کدام یک نمی تواند از موارد استفاده فسیل باشد ؟

نوع آب و هوای گذشته زمین تغییر در ظاهر بدن موجودات
زنده

شوری یا شیرینی آب تعداد موجودات زنده ی یک منطقه در
گذشته

14-کدام گزینه درست است؟

سنگ هایی که در دو نقطه متفاوت فسیل یکسان دارند در یک
زمان در گذشته درست شده اند

در خشکی فسیل های بیشتری دیده می شود

آثار بدن جانوران را نمی توان فسیل دانست

در سنگ های آذرین فسیل کمتری یافت می شود

15-اثراتی را که از شاخه و برگ گیاهان بر روی ذغال سنگ
باقی می ماند چه می نامند؟

سنگ معدن سنگواره زغال کربن

16- محل تشکیل سنگ های رسوبی اغلب کجاست؟

کوه ها رودخانه ها بستر دریاها موارد ب و ج درست است

 

1- کتاب
تاریخ زمین چیست؟

سنگ های رسوبی.

 

2-زمین شناسان با مطالعه سنگ های رسوبی چه اطلا عاتی در
مورد زمین به دست می آورند؟

آب وهوای گذشته زمین ــ محل دریاها و خشکی ها - نوع
جانوران و گیاهانی که در گذشته زندگی می کردند.

 

3- فسیل یا سنگواره چیست؟

به آثاری که از جانداران بسیار قدیمی بر روی سنگ ها باقی
می ماندفسیل یا سنگواره می گویند.

 

4-بیشتر فسیل ها مربوط به چه چیز هایی است؟

بیشتر استخوان ودندان جانوران و یا
اثری از جانداران مختلف مثل رد پا .

 

5-به نظر شما چرا از همه قسمت های جانوران فسیل تشکیل
نمی شود؟

چون قسمت های دیگر بدن جانوران در مدت کوتاهی تجزیه می
شوند .

 

6-چرا ازبدن جانوران ساکن خشکی کمتر فسیل تشکیل می شود؟

چون در خشکی جسد جانور پس از مرگ بلافاصله تجزیه می شود
در حالیکه در دریا جاندار پس از مرگ به ته دریا می افتد و رسوبات روی آن را می پو
شاند و جسد جانور را دور از عوامل تجزیه قرار می دهند.

 

7- دانشمندان با مطا لعه فسیل ها چه اطلا عاتی به دست می
آورند؟

اطلا عاتی در باره گذشته زمین و تغییرات آن و جا ندارانی
( گیاهان و جانوران) که در گذشته زندگی می کردند.

 

8-اگر در بالای کوهی فسیل پیدا شود نشانه چیست؟

در گذشته آن محل دریا بوده است.

 

9-یک گروه تحقیق فسیل برگ درخت خرما را پیدا کرده اند با
توجه به این فسیل چه اطلا عاتی می توان به دست آورد؟

درخت خرما نشا ن می دهد آب و هوای منطقه خشک و زمین آن
دارای آب زیر زمینی است.

 

10- از بدن کبوتر فسیل درست می شود یا خیر ؟ چرا؟

خیر- کبوتر جانور مخصوص خشکی است چون بدن آن زود تجزیه
می شود

 

11- ترتیب پیدایش جانوران را بر روی کره زمین نام ببرید.

1تک سلولی ها 2بی مهرگان 3-ماهی ها 4- گیاهان

5- خزندگان 6-پرندگان 7-پستانداران

 

12-اولین موجوداتی که در زمین ظاهر شدند چه بودند؟

تک سلولی ها

13- اولین مهره دارانی که در زمین پیدا شدند جه بود؟

ماهی ها

 

14- « دایناسورها »چگونه جانورانی بودند؟

«دایناسور» یا« سوسمارترسناک » خزندگانی عظیم جثه بودند
که طول بعضی از آنها به 30 متر می رسید که در حدود 65 میلیون سال قبل از بین
رفتند.

 

15- چرا همه ی فسیل های یک منطقه را نباید جمع کرد؟

برای این که دانشمندان ، پژوهشگران، و دانش آموزان نسل
های آینده هم بتوانند از این فسیل ها استفاده کنند

 

16- خشکی ها ازچه زمانی شروع به تقسیم شدن کردند؟

در حدود 200 میلیون سال قبل

 

17- چگونگی تغییر خشکی ها و دریا ها را بنویسید؟

ابتدا خشکی تقریبا ازوسط یک شکا ف برداشت سپس بین این
شکاف دریایی به وجود آمدو چندین سال بعد دو خشکی هر یک به قطعات کوچکتری تقسیم
شدندو خشکی های امروزی بوجود آمدند.

 

18-چرا سنگ های رسوبی محل مناسبی برای تشکیل فسیل هاست؟

چون رسوبات می توانند بقایای جانداران را از تاثیرات
عوامل تجزیه کننده دور نگه دارند.

 

19فسیل بیشتر در چه سنگ هایی دیده می شوند؟

در سنگ های رسوبی به ویژه سنگ های آهکی و رسی.

 

20-تفاوت رنگ لایه ها ی زمین به خاطر چیست؟

به خاطر متفاوت بودن جنس مواد رسوب شده است.

 

21- ضخامت لایه های زمین به چه عواملی بستگی دارد؟

میزان رسوبات تخریبی - آب وهوا – تعداد جانورانی که در
آن منطقه زندگی می کردند.

 

22 – منشاء رسوبات در دریا چیست؟

الف) رسوبات تخریبی : شامل ذرات رس، ماسه، شن
و...

ب) رسوبات آلی : شامل بقایای اسکلت ، صدف، قسمت
های سخت جانوری.

ج) رسوبات شیمیایی: شامل مواد محلولی مانند گچ،
نمک

 

23- بعد از نابودی خزندگان چه جانورانی زیاد شدند؟

پرندگان و پستانداران

 

24- چگونگی پیدایش سنگ های رسوبی را توضیح دهید؟

وقتی آب رودخانه ها به دریاها و دریا چه ها می ریزند
مقداری گل و لای و شن وماسه با خود به دریا ها می برند . موادی که وارد دریا می
شوند بر اثر سنگینی به ته دریا می روند و بر اثر فشار و سنگینی لایه های جدید ،
لایه های قدیمی محکم می شوند و تبدیل به سنگ می شوند.

 

25-از چه زمانی جانوران بر خشکی ها ظا هر شدند؟

از زمانی که گیاهان توانستند در خشکی زندگی کنند ،
جانوران نیز در خشکی زیاد شدند.

/ 2 نظر / 8417 بازدید
سوگند

عالی بود ..... لطفا کل فصل ها رو بزارین. من درسم خوبه ولی باسوالات شما خیلی خیلی بهتر شد. ممنونم...[تایید][تایید][لبخند][لبخند][خجالت]

نرگس

عالی بود .ممنون