1-پلی کپی ها حل و آورده شود.

2-جغرافی نقشه ی ترکمنستان کشیده شود.

3-کلر بوک برای فردا آورده شود.