1-بی همتایی=بی مانندی

2-عنایت=توجه

3-فضل=بخشش

4-فرسوده=کهنه شده

5-کاست=کم کردن

6-پذیرنده=قبول کننده

7-خطا= بخشش

8-عطا =بخشش

9-نومیدم=ناامیدم

10-وابستم=ارتباط برقرار کردم

11-مساز=نساز

12-یکتا=یگانه

13-شنونده=کسی که گوش می دهد.

14-بیننده=کسی که مشاهده می کند.

15-الهی=خدایا