1-فارسی از درس 1تا11 کلمه ها و واژه آموزی ها پرسیده می شود+دفترچه ی لغت دیده می شود.

2-یازده تمرین ریاضی حل و آورده شود.