سلام بچه ها,من سر امتحان علوم دیدم خیلی از بچه ها تعریف مخلوط رو نمیدونستند پس در این جا دوباره تعریف مخلوط رو تکرار میکنم.

 

اگر مولکول های سازنده ی یک ماده با هم متفاوت باشند . به آن ماده مخلوط می گوییم.