1- پلی کپی آزمون ریاضی امضا و آورده شود.

2-پلی کپی ریاضی حل و آورده شود.

3-کار عملی علوم و تحقیق های علوم برای شنبه آورده شود.

4-تاریخ درس 6 پرسیده میشود+فارسی درس 10 پرسیده میشود.